Regulamin Klubu Sportowego Potwory

Fundacja Potwory Klub Sportowy

Rozdział 1 - Postanowienia Ogólne

 1. Celem działalności Klubu jest promowanie I rozwijanie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem: narciarstwa alpejskiego oraz sportów rowerowych i żeglarskich, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i udział w szeroko rozumianym współzawodnictwie sportowym.
 2. Klub realizuje swoje cele przez:
  1. prowadzenie działalności szkoleniowej, zajęć i treningów sportowych,
  2. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  3. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,
  4. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
  5. zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,
  6. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi,
  7. wychowanie i wypoczynek dzieci i młodzieży przez sport, turystykę i krajoznawstwo,
  8. organizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, szkoleń.

Rozdział 2 - Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkiem Zwyczajnym Klubu może zostać każdy kto:
  • wypełnił elektroniczny formularz z deklaracją członkowską, a w przypadku osób niepełnoletnich po wyrażeniu zgody oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej przez rodziców / opiekunów prawnych
  • uzyskał akceptację Zarządu Klubu
  • opłacił roczną składkę członkowską w wysokości 100 zł
 3. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna i pełnoletni osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową lub inny rodzaj wspierania Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Decyzję o przyznaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Klubu.
 4. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu.
  Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. zgłaszać do Zarządu Klubu wnioski i postulaty odnośnie działalności Klubu,
  2. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu oraz ulg i udogodnień w granicach regulaminów i uchwał Zarządu Klubu,
  3. reprezentować Klub w imprezach sportowych i innych,
  4. używać odznak i barw klubowych
  5. uczestniczyć w szkoleniach
  Do obowiązków Członków należy:
  1. aktywny udział w działalności Klubu i działania na rzecz jego rozwoju,
  2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  3. co roczne opłacanie składek członkowskich, z wyjątkiem Członków honorowych,
  4. dbanie o dobre imię Klubu i jego majątek.
  Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
  1. pisemnego wystąpienia Członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
  2. wykreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi bądź z powodu nieuczestniczenia w działalności Klubu przez okres 12 miesięcy,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
  4. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
  5. rozwiązania Klubu.
  Nagrody i wyróżnienia
  1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, z zachowaniem przepisów prawnych.
  2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
  Upomnienia i kary
  1. Za naruszenie statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
   • uprzejmego upomnienia,
   • zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
   • wykluczenia.

Rozdział 3 - Sekcje Klubu

 1. Sekcje oraz grupy rocznikowe są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Klubu tworzonymi przez Zarząd, grupującymi członków według dyscyplin sportu, wieku, umiejętności lub zainteresowań.
 2. Działalnością sekcji kierują ich szefowie powoływani przez Zarząd
 3. O przynależności do danej grupy/sekcji treningowej decyduje Zarząd Klubu oraz Trener, po obiektywnej ocenie potencjału zawodnika.

Rozdział 4 - Prawa I obowiązki opiekuna prawnego Członka Klubu

 1. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.
 2. Rodzic / opiekun prawny zawodnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. W trakcie treningów rodzice / opiekunowie prawni zawodnika powinni przebywać poza terenem, na którym odbywają się zajęcia.
 4. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:
  • nie podważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności zawodników jak i innych rodziców. Wszelkie problemy należy zgłaszać Trenerowi lub Zarządowi Klubu.
  • regularnego opłacania składek członkowskich. W przypadku braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klub może zawiesić dziecko w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości.
  • do zabezpieczenia dziecku drogi na trening oraz jego bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania
  • regularnego śledzenia strony internetowej Klubu, profilu na Facebooku w celu pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu

Rozdział 5 - Składki członkowskie

 1. Składka członkowska przeznaczona jest na realizację celów statutowych Klubu czyli organizację sportowego szkolenia jego członków.
 2. Wysokość składki członkowskiej na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu i podawana do wiadomości wszystkim członkom Klubu. W sezonie 2021/22 wysokość składki: 100 zł
 3. Składka członkowska jest składką roczną. Składka obowiązuje od daty 1 listopada 2021 do 30 października 2022. Dołączenie do Klubu w trakcie tego okresu nie powoduje zniżki w opłacie członkowskiej.
 4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, rodzic / opiekun prawny zobligowany jest do pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania Zarządu Klubu o rezygnacji najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Rozdział 6 - Postanowienia końcowe

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu o zmianach zawodnków / rodziców / opiekunów prawnych.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodnika lub rodzica / opiekuna prawnego może być podstawą do odebrania członkostwa w Klubie Sportowym i wydalenia z Klubu.
 3. Wszelkie sporne sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd Klubu lub Trenera prowadzącego zajęcia treningowe.